ANBI

De Stichting Oud Geervliet is een Algemeen Nut Beogende Instelling (zgn. ANBI).

De ANBI-status is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de stichting Oud Geervliet een  belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Het RSIN is: 804839402

Doelstelling

De Stichting Oud-Geervliet werd opgericht op 24 maart 1971. Zij stelt zich ten doel de geschiedenis van Geervliet levend te houden, te bestuderen, over de resultaten van die studie te publiceren en in het algemeen belangstelling te wekken voor het verleden van plaats en streek. Daarnaast streeft de Stichting naar het behoud van het Raadhuis als gemeentelijk eigendom.

Activiteiten

De Stichting Oud Geervliet publiceert 4 x per jaar het blad ‘OudNieuws’ ten behoeve van de donateurs. Periodiek wordt een tentoonstelling georganiseerd.
Archiefonderzoek en het verzorgen van stadswandelingen behoren tot de activiteiten van de Stichting.

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende onbezoldigde personen:

  • Adriaan Rodenburg – voorzitter
  • Aart van den Berg – secretaris
  • Irene van Meggelen – penningmeester

Adresgegevens

Postadres: Stichting Oud Geervliet, Kerkplein 1, 3211 AR Geervliet

E-mailadres:  secretaris@oudgeervliet.nl

Financieel beleidsplan

Het vermogensfonds van de Stichting Oud Geervliet wordt gevormd door vrijwillige spontane donaties van de ongeveer 300 (oud) Geervlietse donateurs. Incidenteel zijn er inkomsten door de verkoop tegen kostprijs van boeken/studies over de geschiedenis van Geervliet. Naast deze inkomsten wordt de Stichting niet gesubsidieerd.

Belangrijkste bestedingsdoel is het uitgeven en verzenden van het driemaandelijks periodiek ‘OudNieuws’ met artikelen over de geschiedenis van Geervliet (ca. 50% van het beschikbare budget). Verder worden jaarlijks middelen aangewend ter aanvulling van de bibliotheek en de fotoverzameling. Zeer incidenteel wordt een item voor de oudheidkundige verzameling aangeschaft.
De periodieke tentoonstelling vergt aanschaf van algemeen en doelgericht expositiemateriaal. Het beheer van de Stichting en de jaarlijkse donateursvergadering vergen minder dan 10% van het budget. Ieder jaar wordt een bedrag toegevoegd aan de reserves. Die reserve zal worden aangewend om de geschiedenis van Geervliet in de ruimste zin onder de aandacht te houden. Dit kan in de toekomst gebeuren door het mogelijk maken van het publiceren in boekvorm van onderzoek door amateur historici of het ondersteunen van onderhoudsprojecten van Geervlietse monumenten en/of het inrichten van tentoonstellingen e.d.